top of page

ระยะของมะเร็งกับโอกาสรอดชีวิต

การแบ่งระยะของโรคมะเร็ง TNM

T หมายถึง "Tumor" ขนาดของก้อนมะเร็ง ขนาดของก้อนมะเร็ง ยิ่งก้อนใหญ่ระยะยิ่งเย๊อะ

N หมายถึง "Node Involement" หรือการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง ยิ่งแพร่กระจายมากระยะยิ่งเย๊อะ

M หมายถึง "Metastasis" คือการที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ในระยะที่ 4

อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะยิ่งมากโอกาสกลับมาเป็นซ้ำก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น โอกาสรอดชีวิตก็จะยิ่งลดลง ในผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 1 - 3 หากไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ จะยังคงมีโอกาสหายขาดได้ โดยมีเป้าหมายของการรักษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเพิ่มโอกาสการหายขาด และลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ กาาคัดกรองมะเร็งสามารถทำได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ การตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ได้บ่งบอกอะไรเกี่ยวกับมะเร็ง การคัดกรองมะเร็ง ต้องใช้เทคนิคที่จำเพาะด้านมะเร็ง เพราะถ้าไม่มองหา ก็จะไม่มีวันมองเห็น

ติดต่อเพื่อพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการรักษา

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม หรือต้องการนัดหมายเข้ารับบริการ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่าง


โรงพยาบาลตั้งอยู่ที่ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 📍Location / Map : https://goo.gl/maps/BYoLiFXbrJaiz2gH7


02 033 2900 ต่อ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์


FanPage : fb.com/CHGCancerCenter


Line : @CHGCancerCenter Link : https://lin.ee/b0RJt7d

LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page