top of page

การฉายรังสีรักษาแบบสามมิติ 3D CRT (Three Dimensional Conformal Radiotherapy)

การฉายรังสี 3 มิติ หรือ Three Dimensional Conformal Radiotherapy หรือ 3D CRT เป็นการฉายรังสีจากภายนอก ร่างกายของผู้ป่วย โดยมีการนำภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ มาใช้ในการวางแผนการรักษาและคำนวณปริมาณรังสี ซึ่งภาพเอกซเรย์ดังกล่าวจะช่วยทำให้แพทย์วาดก้อนมะเร็งในตำแหน่งที่ต้องการจะฉายและอวัยวะข้างเคียงได้ ซึ่งนำมาสู่การกำหนดทิศทางลำรังสีที่เหมาะสมและปรับรูปร่างลำรังสีโดยใช้ชุดอุปกรณ์กำบังรังสี (Multileaf collimator, MLC) เพื่อทำให้รูปร่างลำรังสีให้เป็นไปตามก้อนมะเร็ง รวมถึงกำบังรังสีในส่วนของอวัยวะข้างเคียง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีสูงสุดที่ก้อนมะเร็ง และลดปริมาณรังสีที่อวัยวะข้างเคียงที่เป็นเนื้อเยื่อปกติ

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

การฉายแสง คืออะไร การฉายแสง คือการรักษาโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง (คลื่นรังสี) ปล่อยเข้าไปที่เนื้อเยื่อเป้าหมาย เพื่อหยุดการเติบโตและทำลายเนื้อเยื่อเป้าหมายดังกล่าว การฉายแสง ใช้รักษาอะไร การฉ

การฉายรังสีโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ให้รังสีต่อเนื่องในขณะที่หัวเครื่องฉายรังสีหมุนรอบตัวผู้ป่วย และสามารถปรับเปลี่ยนความเข้มของรังสีได้

LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page