top of page

การฉายรังสีแบบ VMAT (Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy)

VMAT (Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy) เป็นการฉายรังสีโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยสามารถให้รังสีต่อเนื่องในขณะที่หัวเครื่องฉายรังสีหมุนรอบตัวผู้ป่วย และสามารถปรับเปลี่ยนความเข้มในแต่ละพื้นที่ของก้อนมะเร็งให้แตกต่างกัน โดยใช้ชุดอุปกรณ์กำบังรังสี (Multileaf collimator, MLC) รวมถึงปรับเปลี่ยนอัตราปริมาณรังสีต่อนาที (Dose rate) ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยทำให้เวลาที่ใช้ในการฉายรังสีลดลง ลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะเกิดการขยับในระหว่างฉายรังสี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ ในการฉายรังสีที่ตำแหน่งของก้อนมะเร็ง เพื่อให้ก้อนมะเร็งได้รับปริมาณรังสีสูงสุด และหลีกเลี่ยงปริมาณรังสีที่ตำแหน่งเนื้อเยื่อปกติ เพื่อลดการเกิดผลข้างเคียงแก่เนื้อเยื่อปกติอีกด้วยการฉายรังสีแบบ VMAT (Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy) การฉายรังสีโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ให้รังสีต่อเนื่องในขณะที่หัวเครื่องฉายรังสีหมุนรอบตัวผู้ป่วย ปรับเปลี่ยนความเข้มของรังสีได้

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

การฉายแสง คืออะไร การฉายแสง คือการรักษาโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง (คลื่นรังสี) ปล่อยเข้าไปที่เนื้อเยื่อเป้าหมาย เพื่อหยุดการเติบโตและทำลายเนื้อเยื่อเป้าหมายดังกล่าว การฉายแสง ใช้รักษาอะไร การฉ

LINE_SOCIAL_Circle.png
bottom of page